Oferta edukacyjna

oferta edukacyjan

Ibuk Libra, Legimi

Libra Ibuk

O Bibliotece

Biblioteka jako filia wchodzi w skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, jest placówką oświatową podporządkowaną Samorządowi Województwa Łódzkiego.
Biblioteka powstała w 1955 r. jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa obejmując swym zasięgiem powiat wieruszowski. Od 1975 r. do 1998 r. działała jako Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kaliszu Filia w Wieruszowie. Po reformie administracyjnej państwa w latach 1999 - 2000 bibliotekę przejęła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi. Od 2001 r. przekazana w struktury Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu tak funkcjonowała do 2021 r. Po reorganizacji podlega pod Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Zasięgiem działania obejmuje teren województwa, a szczególnie powiat wieruszowski.
Zadaniem biblioteki jest zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej dla kształcących się studentów pedagogiki i psychologii, doskonalących się nauczycieli oraz studentów innych kierunków, uczniów powyżej 13 roku życia i innych osób zainteresowanych.
W zasobach biblioteki aktualizowanych sukcesywnie gromadzi się księgozbiór o charakterze naukowym i popularnonaukowym, zwłaszcza z pedagogiki, psychologii i innych nauk społecznych oraz literaturę piękną. Dostęp do najnowszej wiedzy dla doskonalącej się zawodowo kadry pedagogicznej, zapewniają fachowe czasopisma. Biblioteka stale wzbogaca zbiory audiowizualne. Użytkownicy biblioteki mają dostęp do katalogu on-line oraz do platformy książek elektronicznych.
Biblioteka służy edukacji w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli, wspiera działalność placówek oświatowych i szkół ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek szkolnych. Stałym elementem jest wspomaganie bibliotek szkolnych w organizacji i ich zarządzaniu, prowadzenie działalności szkoleniowo - informacyjnej w ramach działającej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.
Biblioteka prowadzi wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w formie lekcji bibliotecznych, zajęć edukacyjnych, imprez czytelniczych i kulturalnych, promujących edukację czytelniczą i medialną, dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Placówka dla podtrzymywania dobrego wizerunku i prestiżu w środowisku aktywnie współpracuje z innymi bibliotekami i placówkami kreując wydarzenia edukacyjne i kulturalne promujące czytelnictwo.